Śmierć poszkodowanego wskutek uszczerbku ciała lub rozstroju zdrowia

Śmierć poszkodowanego - odszkodowanie

Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowany umiera, naprawienie szkody przejawia się w trzech roszczeniach, które przysługują rodzinie poszkodowanego. Roszczenia te dotyczą:

  • jednorazowego odszkodowania
  • renty
  • zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu

Roszczenia te nie wykluczają się wzajemnie i wszystkie z nich mogą być dochodzone przez uprawnionych.

Odszkodowanie pieniężne

Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odszkodowanie pieniężne, jeżeli wskutek śmierci zmarłego, nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

Renta

Renta w takim przypadku przysługuje dwóm grupom osób. Do pierwszej grupy zalicza się osoby, wobec których zmarły miał ustawowy obowiązek alimentacyjny. Osoby te mogą żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty. Rentę tę oblicza się stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego. Przysługuje ona przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego.
Podobne roszczenie przysługuje innym osobom bliskim zmarłemu, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania. W przeciwieństwie jednak do pierwszej z wymienionych grup, przyznanie renty innym osobom bliskim, na rzecz których zmarły dobrowolnie dostarczał środków utrzymania, renta ta przysługuje, jeżeli wymagają tego zasady współżycia społecznego.
Z ważnych powodów, na żądanie uprawnionego sąd, zamiast renty może przyznać mu jednorazowe odszkodowanie pieniężne.

Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu

Gdy śmierć była spowodowana czynem niedozwolonym i nastąpił związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy czynem a śmiercią zobowiązany do naprawienia powstałej szkody powinien zwrócić osobom, które koszty takie poniosły, wydatki związane z leczeniem zmarłego oraz koszty pogrzebu. Do kosztów pogrzebu zaliczają się koszty odpowiadające miejscowym zwyczajom.